Služby

Provedeme pro Vás dokumentaci skutečného provedení stavby nebo tzv. pasport stavby, které je povinen vlastník nemovitosti pořídit dle ust. § 125 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v případech, kdy dokumentace stavby nebyla vůbec pořízena, nedochovala se nebo není v náležitém stavu.

Dále, dle ust. § 125 odst. 2 stavebního zákona, se dokumentace skutečného provedení stavby provádí, nejsou-li zachovány doklady, z nichž by bylo možné zjistit účel, pro který byla stavba povolena nebo pro účely kolaudace, když došlo ke změně oproti schválené dokumentaci stavebním úřadem.

Dokumentace skutečného provedení stavby Vám může „legalizovat“ Vaši stavbu a její účel užívání před stavebním úřadem a pomůže Vám k následnému zapsání do veřejného seznamu, operátu katastru nemovitostí.

Tato dokumentace se také využívá jako podklad pro odhad nemovitostí nebo pro projektovou dokumentaci nástavby, přístavby, stavebních úprav apod.

Dokumentace skutečného provedení stavby obsahuje průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu, situační výkresy, výkresovou dokumentaci a geodetickou část. Tento nutný rozsah dokumentace je možné rozšířit o skutečný stav stavby, jeho konstrukcí a stavebních materiálu a doporučení oprav havarijních stavů nebo možných komplikací vzniklých užíváním stavby nebo okolními vlivy.

Poradenskou činnost nabízíme pro přípravu před zahájením stavby nebo její rekonstrukcí, tj. od umístění stavby, dispozičního řešení, materiálového a konstrukčního řešení, způsobu povolení stavby, realizace stavby apod. Dále Vám můžeme zajistit podrobný rozbor stavebně technického stavu stavby a analyzovat případné nedostatky a navrhnout technické řešení odstranění nedostatků a závad.

Konzultační činnost zaměřujeme na požadavky stavebního práva při řízeních vedených stavebními úřady a má za cíl Vás bezpečně provést povolovacím procesem správních orgánů a pomoci Vám orientovat se ve spleti právních předpisů stavebního práva a řádně je interpretovat a plně využívat.

Konzultace dále nabízíme v oblasti výběru dodavatele stavby, dozoru stavby a jejich cenových nabídek.

V rámci konzultací je možné Vás informovat o způsobu řešení inženýringu, tj. projednání projektové dokumentace s dotčenými orgány (např. odbory příslušného městského úřadu jako je oddělení dopravy, vodohospodářské, vynětí ze ZPF, životního prostředí, památkové péče nebo Krajská hygienická stanice, Hasičský záchranný sbor, Agentura ochrany přírody a krajiny atd.)

Dále je možné v souladu s živnostenským listem zpracovat odborné studie a posudky, realizovat přípravu a vypracování technických návrhů, provádět grafické a kresličské práce, vykonávat služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy.

Nabízíme poradenskou činnost před koupí pozemků se zjištěním informací nejenom z územně plánovací dokumentace v návaznosti na stavební zákon, občanský zákoník a veřejné seznamy, identifikujeme vhodnost pozemku k požadovaným stavebním záměrům a vypracujeme skutečné stavebně technické posouzení staveb.

Před koupí nemovitostí zajistíme kalkulaci staveb k jejich dokončení nebo realizaci.

U našich spolupracovníků je možné zajistit ocenění majetku a nemovitostí, projektové dokumentace staveb na klíč, stavební práce apod.

Pomůžeme Vám v každém ohledu.Kontakt

Projekt-Tobiáš: Vaše eso v rukávu

Úhřetice 16
Úhřetice
53832


736209850